Sivil Toplum Destek Programı III

Sivil Toplum Sektörü’nün kendi tanımlamasıyla:

STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen bir hibe programıdır. STK’ların yönetim ve stratejik planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’ların yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, savunuculuk yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sivil Toplum Sektörü, AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik boyutu olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan döneminde sivil topluma yönelik çalışmaların yürütüldüğü çerçeve Programdır.

Sivil Toplum alanı 2014-2020 AB Mali Yardımları döneminde enerji, ulaştırma, çevre, tarım gibi ayrı bir sektör olarak tanımlandı.

Belirtilen dönemde, AB tarafından Türkiye’ye tahsis edilecek 4,5 milyar avroluk mali yardımın 190 milyon avrosu sivil toplum sektörü altında yürütülecek proje ve programlara ayrıldı. Sivil Toplumun sektör olarak tanımlanması ile birlikte   tahsis edilmiş bir bütçe çerçevesinde sivil topluma yönelik çalışmaların uzun vadeli bir bakış açısıyla programlanmasına zemin oluşturuldu.

AB BAŞKANLIĞI tarafından geliştirilen Sektör Planlama Dokümanı bu zeminin hatlarını ortaya koyuyor. Buna göre sivil toplum ile birlikte yapılacak veya sivil topluma yönelik yapılacak çalışmaların dört ana hedefe hizmet etmesi bekleniyor:

 • Kamu sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi

  Kamu sektörü ile STK’lar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Oluşturulacak şeffaf mekanizmalar aracılığıyla politika yapma ve yönetişim konularında STK’larla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde istişareler desteklenecek.

 • STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi

  STK’ların kuruluşu, çalışmaları, finansmanı, denetimi gibi konulardaki mevzuatın iyileştirilmesine yönelik projelere; projeler aracılığıyla sivil toplum için daha şeffaf ve hesap verebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanacak. Öte yandan STK’ların mali kapasitesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, sivil toplum finansman mekanizmalarının iyileştirilmesine destek olunacak.

 • STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi

  STK’ların ağ kurma kapasitelerinin güçlendirilerek ve kamuoyu tartışmalarına daha etkili biçimde katılmaları desteklenerek, kamu politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi alanında etkin olmaları sağlanacak. Ayrıca STK’ların özel sektörle ilişkilerini geliştirilmesine de destek olunacak.

 • Sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi

  AB ve Türkiye STK’ları arasında uzun vadeli ortaklıkların ve işbirliğinin kurulmasına destek olunacak. Bu süreçte, STK’ların sivil toplum diyaloğuna daha fazla sahip çıkmalarına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Sivil Toplum Sektörünün programlanması ve uygulanmasından, son 15 yılda geliştirdiği sivil toplum odaklı bakış açısı ve bu alanda yürüttüğü projelerden edindiği deneyime dayanarak Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur.