Neler Yapıyoruz

STK’ların diğer STK’larla ilişkileri ve de yerel yönetimlerle bağlantıları genellikle zayıf, ancak daha dayanıklı şehirler için STK’ların sunabilecekleri çok önemli katkılar var. STK’lar riskleri anlama, bilgiye erişim ve iyi uygulamalar konusundaki eksiklerini gidermek için diğer STK’lar ve belediyelerle birlikte çalışabilirler.

İAD ve TÜRKONFED’in çeşitli paydaşlarla olan ilişkisi, birçok yerel STK’nın: (i) özellikle eğitimli insan gücü açısından zayıf kurumsal kapasiteye sahip olduğunu, (ii) bölgelerine ve faaliyetlerine yönelik riskler ve bunların potansiyel etkileri hakkında güvenilir bilgiye sahip olmadığını ve ( iii) kriz yönetimi, kendilerini nasıl daha iyi koruyabilecekleri ve topluluklarını nasıl destekleyecekleri konusunda beceriler geliştirmeye açık olduklarını göstermektedir. Projenin amacı kentsel dayanıklılığa ulaşmak için bu STK’ların kapasitelerini ve ortaklıklarını güçlendirmek olarak özetlenebilir.

Daha fazla aktörü dahil etme ve ortak sorumluluk yaklaşımına doğru ilerleme daha önce hiç bu kadar dile getirilmemişti. STK’lar ve KOBİ’ler hem afetlerin ve krizlerin ardından katkıda bulunabilir hem de önceden kapasite oluşturma çabalarına öncülük edebilirler. STK’ların ve özel sektörün dayanıklılığı, hem toplulukların başa çıkma kapasitelerini güçlendirmek hem de yeni pazarlar yaratmak için bir anahtar. Küresel riskler, henüz kullanılmamış, yeni ürünler ve hizmetler üretebilecek ve işletmelerin rekabet gücüne katkıda bulunabilecek iş potansiyellerini ortaya çıkarıyor.

Projenin mantığını anlamak için, dayanıklılık kavramını netleştirmek ve bu tanım aracılığıyla ortak bir anlayış geliştirmek çok önemli. Aşağıdaki tablo, dayanıklılıkla ilgili temel kavramları özetleyen bir çerçeve sunmakta. Tüm tanımlar Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi’nden (UNDRR) alınmıştır.

DAYANIKLILIK = Normal – Kriz + Toparlanma
Dayanıklılık“Dayanıklılık” tehlikelere maruz kalan bir sistemin, topluluğun veya toplumun bir tehlikenin etkilerine zamanında ve verimli bir şekilde direnme, absorbe etme, uyum sağlama, adapte olma, dönüştürme ve toparlanma yeteneğidir. Risk yönetimi yoluyla hayati önem taşıyan temel yapıların ve işlevlerin korunması ve restorasyonu bu kabiliyetin önemli bir parçasıdır.
Normal(Sistem bakış açısından) Tüm koşullar ve parametreler olağan, tipik veya beklenen şekildedir. Sistem denge noktasındadır.
Krizİnsani, maddi, ekonomik ve çevresel kayıpların ve etkilerin; bir veya birden fazlasına yol açan tehlikeli olaylar nedeniyle herhangi bir ölçekte bir topluluğun veya toplumun işleyişinin; maruziyet, zarargörebilirlik veya kapasite koşullarıyla etkileşime girme yoluyla ciddi şekilde bozulmasıdır.
ToparlanmaAfetten etkilenen bir topluluk veya toplumun geçim kaynaklarının ve sağlığının yanı sıra ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel ve çevresel varlıklarının, sistemlerinin ve faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma ve “daha iyisini inşa etme” ilkeleriyle, gelecekteki afet riskini önlemek veya azaltmak için, uyumlu hale getirilmesi veya iyileştirilmesidir.

Proje tüm denklemi ele almak yerine, terminoloji ve kriz yönetimi araçlarına özel bir vurgu yaparak, dayanıklılığın sadece kriz bileşenine odaklanmaktadır.